Jesteś tutaj

Poznaj nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Miechowie (OREW) jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie. Obszarem działania OREW jest gmina i powiat Miechów oraz gminy i powiaty ościenne.

OREW funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 16.00, w czasie których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne indywidualne i grupowe oraz specjalistyczne
w wymiarze określonym w rozporządzeniach MEN a także według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i rozpoznanych potrzeb.


OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Działamy na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
  • z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
  • statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.

Aktualności

OREW

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie... czytaj więcej

OREW

"Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę... czytaj więcej

OREW

„Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem... czytaj więcej

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal