Jesteś tutaj

Poznaj nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Miechów" . Celem zadania jest utworzenie i prowadzenie w gminie Miechów Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (zwanym dalej COM) dla 20 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426 z póź. zm) poprzez zapewnienie im usług całodobowego bądź dziennego pobytu. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne finansowane jest ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne znajduje się w budynku PSONI Koło w Miechowie w Strzeżowie Drugim 45. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Centrum zapewnia 17 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług pobytu dziennego. W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy korzystają z pobytu od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin. W zależności od potrzeb uczestników świadczenie tych usług może odbywać się w soboty i niedziele. W trakcie pobytu mogą skorzystać z przewidzianej dla uczestników dziennych infrastruktury COM oraz posiłku. Część mieszkaniowa przewidziana jest dla 3 mieszkańców. Składa się ona z jednoosobowych pokoi wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z zakresu usług pobytu całodobowego mogą zamieszkiwać w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.
Osoby korzystające z COM mają zapewniony transport z i do miejsca zamieszkania. COM jest usytuowany w budynku położonym przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Strzeżów Drugi w odległości 2 km od Miechowa. Bezpośrednio przy Centrum znajdują się przystanki komunikacji publicznej umożliwiające dostęp do przychodni, szpitala, kościoła, apteki, stacji PKP, budynków użyteczności publicznej oraz innych niezbędnych do normalnego funkcjonowania. W bezpośrednim otoczeniu budynku Centrum znajduje się sklep spożywczo- przemysłowy oraz restauracja.

Zadania Centrum:
• umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania oraz
zapewnienie uczestnikom opieki oraz pomocy adekwatnej do wieku i stanu zdrowia;
• zapewnienie wyżywienia;
• zapewnienie transportu ;
• zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku;
• włączenie mieszkańców do życia społeczności lokalnych,
• zapewnienie możliwości pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i
przyjaciółmi;
• zapewnienie możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia, przygotowania
posiłków i rozwoju zainteresowań;
• zapewnienie mieszkańcom różnorodnych form wsparcia.

Struktura organizacyjna COM nastawiona jest na indywidualną i grupową opiekę oraz usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, rozwijające wszystkie sfery funkcjonowania uczestników poprzez stosowanie różnych form i metod pracy zajęć takich jak: rehabilitacja, plastyka, zajęcia kulinarne, zajęcia z ogrodnictwa prowadzone w formie indywidualnej lub zespołowej poprzez praktyczne kąciki zainteresowań. Głównym celem pracy z uczestnikami będzie utrzymanie bądź poprawa sprawności psychofizycznej i społecznej uczestników. Zajęcia prowadzone w sposób umożliwiający indywidualne podejście do każdego uczestnika. Uczestnicy zapewnioną pomoc i wsparcie w zakresie samoobsługi oraz czynności dnia codziennego (higiena osobista, spożywanie posiłków, karmienie, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne). Ze względu na specyficzne trudności w funkcjonowaniu poszczególnych uczestników w zależności od ich indywidualnych predyspozycji zapewniona będzie usługa asystenta osób niepełnosprawnych.
Beneficjenci mają zapewniony aktywny udział w różnego typu zadaniach, warsztatach, projektach rozwijających umiejętności psychofizyczne i społeczne, opiekę oraz wyżywienie dla osób przebywających całodobowo co najmniej 3 posiłki dziennie, osób uczestniczących w pobycie dziennym co najmniej 2 posiłki dziennie. Z Centrum będą korzystać osoby niepełnosprawne z Gminy Miechów jak również osoby niepełnosprawne z gmin, które podpiszą porozumienie o współpracy z gminą Miechów. Budynek posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz windę osobową. Teren wokół budynku będzie zagospodarowany w sposób umożliwiający rekreację i wypoczynek (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, altana rekreacyjna, ścieżki spacerowe).
W efekcie zostaną uzyskane następujące rezultaty:
- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
- poprawa jakości życia uczestników Programu w ich środowisku lokalnym;
- zapewnienie uczestnikom Programu pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
- włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne uzupełni ofertę wsparcia dla osób niepełnosprawnych, której w chwili obecnej
brakuje na terenie gminy.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie zamierza zapewnić trwałość zadania przez co najmniej 5 lat. Informacje na temat zapotrzebowania na prowadzenie tej formy wsparcia zostały nabyte w wyniku zgłoszeń rodziców/ opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami, analizy danych statystycznych zbieranych przez gminę. Mając na uwadze powyższe PSONI Koło w Miechowie prowadzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego zamierza wpisać jako stałą formę wsparcia oraz tworzyć nowe formy wsparcia takie jak :
Mieszkania chronione i treningowe.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal