Jesteś tutaj

Statut

STATUT

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego


Konwencja Praw Dziecka art. 23
„Państwa – Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski – zwłaszcza do osiągnięcia przez nie jak najwyższego stopnia osobowego rozwoju.”
„Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc ... ma zapewnić aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju.”

DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - ONZ
pkt. 2. „Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawniania fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.”
...
pkt. 4. „Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona umysłowo powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina, z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.”
 
 
§ 1
1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Miechowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie.
2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Miechowie powołany jest w drodze uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na pisemny wniosek Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie,
3. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma siedzibę w Miechowie przy ul. Sienkiewicza nr 24.
4. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Miechowie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
4) statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.
5. We wszystkich zakresach objętych statutem Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy w Miechowie realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także uchwały jego organów.

§ 2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) PSONI – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
2) PSONI Koło w Miechowie – należy przez to rozumieć Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie;
3) OREW – należy przez to rozumieć Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie;
4) Zarząd Koła - należy przez to rozumieć Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie;
5) nauczycielach — należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci objęte wczesną interwencją, wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, pacjentów w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i osoby z upośledzeniem umysłowym uczestniczące w innych formach prowadzonych przez OREW;
7) niepełnosprawności intelektualnej – należy przez to rozumieć upośledzenie umysłowe lub niedorozwój umysłowy;
8) zespole terapeutycznym – należy przez to rozumieć zespół specjalistów powoływany w danym okresie organizacyjnym przez dyrektora OREW do pracy z konkretnym wychowankiem dla określania, wdrażania, realizacji i ewaluacji indywidualnego programu;
9) terapeucie prowadzącym – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora OREW dla każdego wychowanka nauczyciela lub innego specjalistę, który jest odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu terapeutycznego w zakresie diagnozy, realizacji oraz ewaluacji indywidualnego programu;
10) księdze wychowanków – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisuje się chronologicznie imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wychowanka, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania wychowanka, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, datę i miejsce przyjęcia oraz datę i przyczynę skreślenia z księgi wychowanków, a także numer i adres szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka oraz nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony;
11) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych;
12) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie.


§ 3
1. OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.
2. Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:
1) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
3) orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5) skierowanie od lekarza;
6) decyzję dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka zezwalającą na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
3. Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor. Decyzja ma formę pisemną.
4. Decyzja o przyjęciu do OREW stanowi podstawę wpisu wychowanka do księgi wychowanków.
5. Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do OREW oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka.
6. Skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków następuje z chwilą przekroczenia wieku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
7. Skreślenie wychowanka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców lub jednego z rodziców.
8. Dyrektor powiadamia pisemnie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, której wychowanek mieszka, o jego skreśleniu z księgi wychowanków realizujących w OREW obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.


§ 4
1. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
2. Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:
1) poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
2) poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
3) poprawa sprawności procesów poznawczych;
4) rozwój osobowości;
5) rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
6) rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
7) rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;
8) rozwój umiejętności współżycia w grupie;
9) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.
3. Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:
1) wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;
2) wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;
3) rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;
4) wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;
5) wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI;
6) stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;
7) wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

§ 5

1. Cele OREW realizowane są poprzez następujące zadania:
1) organizację wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
3) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;
4) rehabilitację społeczno - zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

2. Cele OREW określone w § 4 ust. 2 są realizowane w następujących formach:
1) wczesna interwencja;
2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
3) wychowanie przedszkolne;
4) roczne przygotowanie przedszkolne;
5) kształcenie specjalne, w tym przysposobienie do pracy;
6) zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
3. Cele OREW w stosunku do rodziny określone w § 4 ust. 3 są realizowane w następujących formach:
1) warsztaty, wykłady i seminaria;
2) poradnictwo specjalistyczne;
3) zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;
4) interwencyjna opieka całodobowa;
5) spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia;
6) świetlica socjoterapeutyczna;
7) trening mieszkalnictwa.

§ 6
1. W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego.
2. W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program rehabilitacyjno – rewalidacyjno – wychowawczo - opiekuńczy zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka oraz zaleceniami specjalistów.
3. Programy, o których mowa w ust. 2 i 3:
1) opracowuje, we współpracy z rodzicami zespół terapeutyczny;
2) podlegają ewaluacji oraz modyfikacji w kierunku tworzenia nowych szans rozwojowych i przystosowawczych;
3) wymagają pisemnej akceptacji rodziców i zatwierdzenia przez dyrektora;
4) w określonym zakresie powinny być współrealizowane przez rodziców w domu;
2. OREW pracuje zgodnie z programem wychowawczym zatwierdzonym przez Radę Programową obejmującym:
1) działalność opiekuńczą;
2) wsparcie socjalne;
3) edukację prozdrowotną;
4) edukację ekologiczną;
5) edukację prospołeczną;
6) edukację regionalną;
7) edukację przez sztukę;
8) profilaktykę niedostosowania społecznego.
3. W programie wychowawczym OREW uwzględnia się potencjał poszczególnych wychowanków i ich potrzeby wychowawcze.
4. OREW w porozumieniu z Zarządem Koła realizuje także inne programy niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w § 4.

§ 7
Organami OREW są:
1) Dyrektor;
2) Zastępca Dyrektora;
3) Rada Programowa.

§ 8
1. Dyrektora/zastępcę dyrektora zatrudnia Zarząd Koła.
2. Obowiązki dyrektora/zastępcę dyrektora określa Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie.
3. Dyrektor odpowiada za politykę personalną OREW.
4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników OREW.
5. Dyrektor określa zakres czynności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników OREW.
6. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością OREW;
2) organizowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
3) realizowanie uchwał Zarządu Koła;
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
5) nadzór nad realizacją umów w zakresie świadczeń zdrowotnych i innych programów realizowanych przez OREW;
6) kierowanie pracami Rady Programowej;
7) realizowanie uchwał Rady Programowej;
8) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz pobytu wychowankom OREW;
9) dbanie o atmosferę twórczej współpracy, równości i wzajemnego szacunku pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;
10) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
11) dobór, podnoszenie kwalifikacji, organizację i ocenę pracy pracowników.
7. Dyrektor ściśle współpracuje z Zarządem Koła i księgowością w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowej gospodarki finansowej OREW.
8. Dyrektor składa Zarządowi Koła roczne sprawozdanie z działalności OREW.
9. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Programową i Sekcją Rodziców, o której mowa w § 10.

§ 9
1. Rada Programowa jest stałym, kolegialnym organem OREW powołanym do wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania, w granicach kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, wychowawczych, socjalnych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.
2. Radę Programową powołuje i kieruje jej działalnością dyrektor.
3. W skład Rady Programowej wchodzą: nauczyciele, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz inni specjaliści powołani do programowania i kompleksowej realizacji oferty OREW.
4. Szczegółowe zadania Rady Programowej określa Regulamin działalności Rady Programowej opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez Zarząd Koła.
5. Rada Programowa może zapraszać na zebrania inne osoby niezbędne do wypełniania swoich zadań, w tym ekspertów zewnętrznych.

§ 10
1. Rodzice wychowanków OREW tworzą Sekcję Rodziców.
2. Sekcja Rodziców wybiera spośród siebie trzyosobową Grupę Koordynacyjną, która ściśle współpracuje z dyrektorem oraz z wydelegowanym do tego celu członkiem Zarządu Koła.
3. Sekcja Rodziców, poprzez Grupę Koordynacyjną, ma prawo zgłaszać dyrektorowi oraz wydelegowanemu członkowi Zarządu Koła problemy wynikające z działalności OREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu, rozwoju OREW oraz rozwoju programu całego PSONI Koło w Miechowie.
4. Zarząd Koła i dyrektor rozpatrują wnioski zgłaszane przez Sekcję Rodziców za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej.
5. Zakres działalności Sekcji Rodziców określa Regulamin Sekcji Rodziców zatwierdzony przez Zarząd Koła.

§ 11
1. OREW funkcjonuje nie mniej niż 9 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
2. Decyzję o przerwie w działalności OREW na wniosek dyrektora skonsultowany z Sekcją Rodziców podejmuje Zarząd Koła.
3. W okresie przerwy, o której mowa w ust. 2, OREW może organizować zajęcia stanowiące rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej za zgodą Zarządu Koła.
4. Cele określone w § 5. realizowane są w następujących formach organizacyjnych:
1) zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) punktach przedszkolnych;
3) zespołach wychowania przedszkolnego;
4) oddziałach edukacyjno-terapeutycznych;
5) zespołach rewalidacyjno - wychowawczych ;
6) indywidualnych zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych;
7) indywidualnych i grupowych zajęciach rehabilitacyjnych;
8) zespołowych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;
9) innych formach rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych;
10) interwencyjnej opiece całodobowej;
11) świetlicy socjoterapeutycznej;
12) treningu mieszkaniowego.
5. Komórkami organizacyjnymi do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej są:
1) ośrodek rehabilitacji dziennej;
2) poradnia rehabilitacyjna;
3) poradnia zdrowia psychicznego;
4) poradnia psychologiczna;
5) poradnia neurologiczna;
6) poradnia logopedyczna;
7) pracownia kinezyterapii;
8) pracownia fizykoterapii.
6. OREW zobowiązany jest do twórczego poszukiwania innych form, zwłaszcza terapii, edukacji, rekreacji i integrującego włączania wychowanków w życie środowiska, poza siedzibą, w społeczności lokalnej, z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów społecznych, zwłaszcza przeznaczonych dla grup rówieśniczych.
7. OREW prowadzi bibliotekę, której zasoby udostępniane są wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.
8. Biblioteka gromadzi również wydawnictwa w tekście łatwym do czytania.
9. OREW propaguje czytelnictwo wydawnictw PSONI, zwłaszcza czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”.
10. OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i innego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.
11. OREW umożliwia przeprowadzenie praktyk zawodowych, badań, zbieranie materiałów do prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych, doktorskich lub innych w zakresie prowadzonej działalności, studentom szkół wyższych, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

§ 12
1. Działalność OREW jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dokumentacja OREW obejmuje:
1) arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Koła;
2) księgę wychowanków;
3) ramowe plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne;
4) programy edukacyjno – terapeutyczne oddziałów i zespołów;
5) program wychowawczy;
6) tygodniowe rozkłady zajęć oddziałów i zespołów oraz zajęć indywidualnych;
7) protokoły posiedzeń Rady Programowej;
8) dokumentację pracy zespołów terapeutycznych;
9) rejestr wymiaru usług medycznych świadczonych wychowankom;
10) indywidualną dokumentację wychowanków określoną w §12 ust.3;
11) dzienniki zajęć oddziałów, zespołów i specjalistów;
12) wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
13) dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli;
14) plany i programy wewnętrznego doskonalenia pracowników;
15) dokumentację personalną i inną zgodnie z odrębnymi przepisami;
16) dokumentację medyczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
17) sprawozdawczość, w tym statystyczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. OREW zobowiązany jest do dokumentowania i archiwizowania pobytu wychowanka poprzez gromadzenie materiałów dokumentujących:
1) podstawę przyjęcia wychowanka do OREW;
2) diagnozę oraz badania i czynności uzupełniające;
3) indywidualne programy;
4) ocenę postępów w realizacji indywidualnych programów;
5) ewaluację indywidualnych programów;
6) inne wynikające z funkcjonowania i potrzeb placówki.
4. Za prawidłowe dokumentowanie procesu edukacji i rehabilitacji, terapii i opieki nad wychowankiem odpowiada terapeuta prowadzący.
 
§ 13
1. W pracy z wychowankami pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:
1) szacunku dla wychowanka;
2) dbałości o jego dobre samopoczucie;
3) skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania rehabilitacyjno – terapeutyczno – rewalidacyjno - edukacyjno- wychowawczego;
4) pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich sferach rozwoju wychowanka;
5) wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej;
6) ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku wychowanków.
2. We współpracy z rodziną pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:
1) wspierania psychicznego;
2) dążenia do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz zasad pracy z dzieckiem;
3) pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków, jeżeli trudności mają związek z wychowankiem;
4) wzmacniania gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe;
5) samopomocowego i solidarnościowego zaangażowania w życie społeczności OREW oraz PSONI Koło w Miechowie;
6) szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji procesu rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczego wychowanka na terenie OREW i jego kontynuacji poza placówką.
3. Wychowanek OREW ma prawo do:
1) godnego traktowania, a zwłaszcza: ochrony przed poniżaniem, zachowania intymności w odpowiednich sytuacjach, traktowania stosownego do wieku itp.;
2) przestrzegania wobec niego zasad zdrowia psychicznego, w tym: dbania o dobre samopoczucie, możliwość osiągania sukcesów, ochrony przed lękiem, itp.;
3) ochrony przed jakimkolwiek zagrożeniem fizycznym i psychicznym, w tym molestowaniem i wykorzystywaniem seksualnym;
4) do korzystania z profesjonalnie przygotowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu pomocy i do jego ciągłej, równie profesjonalnej realizacji;
5) uczestnictwa w zbiorowych formach życia OREW i społeczności lokalnej;
6) zgłaszania wniosków i skarg oraz wyrażania swoich opinii i niezadowolenia;
7) zaopatrzenia w sprzęty, materiały i pomoce do zajęć oraz środki pomocnicze umożliwiające mu aktywne, stosowne do możliwości uczestnictwo w różnych formach działalności placówki;
8) ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Wychowanek OREW, w miarę swych możliwości, powinien:
1) systematycznie uczęszczać na zajęcia;
2) aktywnie uczestniczyć w realizowaniu – dostosowanego do jego potrzeb kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu;
3) przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§ 14
1. W OREW zatrudnieni są pracownicy merytoryczni i obsługowi w zależności od przyjętego do realizacji programu, zgodnie z Opisem stanowisk pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie.
2. Zasady zatrudniania, kwalifikacje, warunki pracy i płacy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie.
3. Pracownicy OREW obowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i etyką zawodową.
 
§ 15
Nadzór nad OREW sprawują:
1) w zakresie organizacyjnym, finansowym i administracyjnym – Zarząd Koła PSONI Koło w Miechowie;
2) w zakresie nadzoru pedagogicznego – właściwy miejscowo Kurator Oświaty;
3) w zakresie nadzoru medycznego – Zarząd Koła PSONI Koło w Miechowie;
4) w zakresie spełniania wymogów dotyczących niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – organ rejestrowy właściwy dla lokalizacji OREW.

§ 16
Środki na działalność OREW pochodzą z:
1) dotacji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego – na działalność oświatową w ramach części oświatowej subwencji ogólnej,
2) kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 pozyskanych przez PSONI Koło w Miechowie, w tym dotacji i darowizn.

§ 17
1. Sprawy organizacyjne i inne nieuwzględnione w niniejszym Statucie, a określające cechy, zasady i porządek funkcjonowania, są ujęte w regulaminie OREW. Dotyczy to zwłaszcza określenia obszaru działania, dni i godzin funkcjonowania, zasad korzystania, sposobu zgłaszania skarg, wniosków i innych.
2. Regulamin OREW opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia Zarządowi Koła.
3. Propozycje zmian w niniejszym Statucie i w regulaminie OREW przygotowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia przez Zarząd Koła.


Statut OREW w Miechowie przyjęto uchwałą Zarządu Koła nr 25/12/2016 z dnia 14.12.2016r., uchyla się uchwałę Zarządu Koła 61/2014 z dnia 22.05.2014r.
Statut OREW ze zmianami obowiązuje od 14.12.2016r.


Zarząd Koła PSONI w Miechowie

Aktualności

OREW

JuraPark - Bałtowski Kompleks Turystyczny, to park dinozaurów, który był pierwszym w Polsce obiektem o tej... czytaj więcej

OREW

Przedszkolaki z grupy wychowawczej "A" na zajęciach hipoterapii.

OREW

Alior Bank S.A. pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o przyznanie darowizny finansowej celem zakupu sprzęt... czytaj więcej

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal